Facial Recognition using Eigenfaces: Obtaining Eigenfaces - Aron Yu
Facial Recognition using Eigenfaces: Obtaining Eigenfaces - Aron Yu

- Tác giả: Aron Yu, Catherine Elder, Jeff Yeh, Norman Pai - Nhà xuất bản: The Connexions - N...

Đọc thêm

Ý tưởng sử dụng mảng động (Dynamic Array)
Ý tưởng sử dụng mảng động (Dynamic Array)

Khi làm việc với cấu trúc dữ liệu mảng , một vấn đề thường xảy ra là kích thước của nó không thể đư...

Đọc thêm
 
Top