Top Ad unit 728 × 90

Latest news

recent

Mongodb Script Tips

Nguồn từ: Internet
 • Mặc định mongodb chỉ hỗ trợ truy cập qua địa chỉ IP localhost (127.0.0.1), để mở cho phép truy cập từ bên ngoài ta phải thay đổi thông số bindIp trong tập tin /etc/mongod.conf.
  bindIp: 127.0.0.1, 192.168.0.23 # cho phép truy cập từ xa thông qua đia chỉ 192.168.0.23. Để cho phép mọi IP của server đều có thể được truy cập từ xa ta thiết lập, bindIp: 0.0.0.0. Để kiểm tra danh sách dịch vụ, và thông tin IP, port ta có thể dùng lệnh: sudo netstat -tnlp
 • Thêm một field và cập nhật giá trị
   db.getCollection('assets').update({'owner.id':'5997ee7038d9f5dcdbc5763c'},                                                     {$set : {"owner": ObjectId("5997ee7038d9f5dcdbc5763c")}},                                                     {upsert:false, multi:true})

  hoặc
  var step=0
  var startRange=39*step
  var endRange=40
  db.getCollection('assets').find({}).skip(startRange).limit(endRange).toArray().forEach(                   function(obj){
             obj.owner1 = ObjectId(obj.owner.id);
             db.getCollection('assets').update({_id: obj._id}, obj);
  });
 • Xóa một field trong collection

  db.getCollection('assets').update({},{$unset: {owner:1}},{multi: true});

  hoặc
var step=0
var startRange=39*step
var endRange=40
db.getCollection('presentations').find({}).skip(startRange).limit(endRange).toArray().forEach( function(obj){
           delete obj.bg.value;
           for (var i = 0; i < obj.assets.length; i++) {             
               delete obj.assets[i]["ext"];             
           }         
           db.getCollection('presentations').update({_id: obj._id}, obj);
});
 • Thay đổi tên của một field

  db.getCollection('assets').update({},
                            {$rename : {"owner1": "owner"}},
                            {upsert:false,
                            multi:true})

 • Xóa một field từ Array

  db.getCollection('assets').find({}).toArray().forEach(function(doc) {
       var tags = doc.tags;
       for(var i = 0; i < tags.length; ++i) { 
           var x = tags[i];
           delete (x["state"]);
       }
       db.getCollection('assets').save(doc);
  });
 • Parse và xữ lý JSON
var step=0
var startRange=39*step
var endRange=40
db.getCollection('presentations').find({}).skip(startRange).limit(endRange).toArray().forEach(function(obj){   
    var regionJSON = JSON.parse(obj.regions);
    for(var i = 0; i < regionJSON.length; i++){
        regionJSON[i].bg = {"id": regionJSON[i].properties["bgColor"], "type": "COLOR", "md5":"", "mimeType":"", "fileType":""};
        regionJSON[i].bgEnable = true;
        delete regionJSON[i].properties["bgColor"];
        if(regionJSON[i].type === "IMAGE" || regionJSON[i].type === "VIDEO"){
            regionJSON[i].properties["wrapContent"] = true;
            regionJSON[i].properties["id"] = regionJSON[i].properties["srcId"];
            regionJSON[i].properties["fileType"] = regionJSON[i].properties["srcExt"];
            regionJSON[i].properties["srcLink"] = regionJSON[i].properties["srcPath"];
            delete regionJSON[i].properties["srcId"];
            delete regionJSON[i].properties["srcExt"];
            delete regionJSON[i].properties["srcPath"];
            delete regionJSON[i].properties["srcThumbnail"];
        }else       
        if(regionJSON[i].type === "TEXT"){
            regionJSON[i].properties["isBold"] = false;
            regionJSON[i].properties["isItalic"] = false;
            regionJSON[i].properties["isUnderline"] = false;           
        }else       
        if(regionJSON[i].type === "WEBPAGE"){
            regionJSON[i].properties["srcLink"] = regionJSON[i].properties["src"];
            delete regionJSON[i].properties["src"];           
        }else       
        if(regionJSON[i].type === "SLIDE"){
            regionJSON[i].properties["id"] = regionJSON[i].properties["srcId"];
            regionJSON[i].properties["srcLink"] = regionJSON[i].properties["srcPath"];
            delete regionJSON[i].properties["srcId"];
            delete regionJSON[i].properties["srcPath"];
            delete regionJSON[i].properties["srcThumbnail"];           
        }else       
        if(regionJSON[i].type === "FRAME"){
            regionJSON[i].properties["data"] = regionJSON[i].properties["contentData"];           
            delete regionJSON[i].properties["contentData"];           
        }else       
        if(regionJSON[i].type === "FREE_DRAW"){
            regionJSON[i].properties["data"] = regionJSON[i].properties["contentData"];           
            delete regionJSON[i].properties["contentData"];           
        }   
    }       
    obj.regions0 = JSON.stringify(regionJSON);
    db.getCollection('presentations').update({_id: obj._id}, obj);
});

Bioz - Nguyen 
Mongodb Script Tips Reviewed by Bioz Nguyen on 12:26:00 PM Rating: 5

No comments:

chia sẻ cho chúng tôi ý tưởng hay khó khăn của bạn ...

All Rights Reserved by IEEV © 2009 - 2016
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.